Ülevaade seadme Drymat M2030 testimisest ja testitulemustest
Testperiood: 11.08.2015 – 19.02.2016.

Tartu tähetorni keldrikorruse müürides on probleeme niiskusega. Suures osas on probleemiks pinnasest müüritisse tõusnud kapillaarniiskus, mille kuivatamiseks ning edaspidise sissetungi tõkestamiseks on hakatud erinevates Euroopa riikides kasutama muude lähenemiste kõrval elektrofüüsikalisel printsiibil põhinevat müürikuivatusseadet (kantud 15.01.2011 üleeuroopalisse standardisse ÖNORM B 3355-2 / Austria). 

Drymat Baltic OÜ viis kokkuleppel Tartu Ülikooli esindajaga Tartu Tähetornis läbi elektrofüüsikalisel printsiibil toimiva seadme Drymat M2030 testimise 6 kuu vältel eesmärgiga hinnata kapillaarniiskuse vähenemist seadme mõjuulatuses. Seade paigaldati tähetorni keldrikorrusele 11.08.2015.

Halduri kirjelduste ning visuaalsete vaatluste põhjal on tähetorni keldrikorrusel kapillaarniiskusega märkimisväärselt suuri probleeme kahes piirkonnas (vt. joonis).

Tartu Tähetorni keldrikorruse joonis

Mõlemas piirkonnas hinnati esmase ülevaate saamiseks niiskusolusid elektrimahtuvuse mõõtmise meetodil. (Antud meetodil saadud tulemusi ei saa pidada täpseteks, kuid need näitavad ära olulised tendentsid.) Mõõtmistulemused näitasid mõlema probleemse piirkonna seintes olevat liigset niiskust. Enne testperioodi algust ei ilmnenud antud kahe piirkonna seinte niiskuse määras olulisi erinevusi (vt. tabel 1).

Arvestades, et seadme tööraadius on 8 m, kattis testseade ära ühe piirkonna. Teine
probleemne piirkond jäi seadme mõjuulatusest välja. Testperioodi lõppedes ilmnes, et seadme mõjuulatusest välja jäävas osas ei ole niiskuse määr muutunud, samas kui seadme mõjupiirkonnas on niiskuse määr vähenenud allpool näidatud ulatuses (vt. tabel 1, 2 ja 3).

Tabel 1⇐ Liigniiskeks loetakse piirkondi, mille näit GANN hüdromeetril on üle 80.
Näit alla 80 indikeerib, et mõõdetavas piirkonnas liigniiskust ei ole.


Seinas oleva niiskuse ning selle vähenemise määra täpsemaks hindamiseks viidi seadme mõjuulatuses täiendavalt läbi seinasisese niiskuse koguse määramine elektritakistuse mõõtmise meetodil. Mõõtmised tehti kahes mõõtmispunktis nii seadme paigaldamisel kui kordusmõõtmistena 2,5 ning 6 kuu möödumisel.

Mõõtmistulemused

Elektritakistuse mõõtmise meetodil.

Niiskusmõõtmised Tabel 3Niiskus seinas

Järeldus
Saadud tulemused lubavad järeldada, et 6 kuu jooksul on seadme Drymat M2030 mõjul toimunud kapillaarniiskuse määra vähenemine seadme tööraadiusesse jäävates seintes.

 

 

Tartu Ülikooli kontaktisik:  Ave Meiel (ave.meiel@ut.ee)